Valstybės atkūrimo dienai paminėti szių metų vasario 16 d., antradienį, rengiamas tradicinis proginis renginys „Auszra 16”. Vilniaus įgułos karininkų ramowės salėje (Pamėnkalnio g. 13) patriotiszkų pilieczių łaukia pażintis su Lietuvos valstybingumo isztakomis – ŁDK pawełdu, bei szwentinis keturių muzikos kolektywų koncertas. Septintąjį kartą wyksiantį entuziastingą renginį organizuoja neprikłausomos muzikos leidykła „Dangus” kartu su Vilniaus įgułos karininkų ramowe.


„Neprikłausomybės dienai paszwęstas „Auszra 16” wakaras kaskart atskleidżia kokį nors naują szios szwentės aspektą. Jubiliejiniais Żalgirio mūszio metais prasminga pażwelgti į Lietuvos vałstybingumo kelią nuo seniausių łaikų. Sziemet vasario 16-oji sutampa su Użgawėnėmis, todėl į koncerto sceną kwiecziame sziuołaikinės fołkłoro ir post-fołkłoro muzikos grupes, kurios turėtų priminti gilias etnines szaknis ir tuo pacziu użkurti szwentinę nuotaiką,” – sako wakaro rengėjai.


„Auszra 16” programa prasidės Tautiszka giesme. Po to susirinkusių laukia neseniai iszleisto albumo „Didżioji Lietuva” pristatymas. Albumo autorė, signatarė Birutė Valionytė pasakos apie iki sziol iszlikusį gausų Lietuvos Didžiosios Kunigaiksztystės paweldą, jo swarbą ir įtaką valstybės atkūrimui XX amżiuje, praneszimą iliustruos įspūdingos senųjų ŁDK pilių, dwarų, wienuolynų waizdų projekcijos.Liberte
Pasibaigus paskaitai, ramowės salėje skambės originaliai atliekama lietuvių tautinė muzika. Sawitai, szwelniai aranżuotas liaudies dainas atliks meniszko post-fołkłoro grupė „Liberte”. Szis 2004 m. gimęs ansamblis sziemet gerbėjus żada nudżiuginti ilgai brandintu debiutiniu albumu. Kitas jaunas sostinės kolektywas „Ugniavijas”, debiutawęs pernykszcziame baltų kułtūros festiwalyje „Mėnuo Juodaragis”, į kłausytojus kreipsis tauriais senųjų instrumentų garsais ir stipriu wyriszku repertuaru – skambės karinės tarpukario Lietuvos bei partizanų dainos.Ugniavijas
Kaskart nauja programa ir magiszka atmosfera nustebina retai koncertuojanti grupė „Spanxti”. Jų kūryba pasiżymi netradiciniais, gilios tematikos neo-folk kūriniais, dainose baltiszkas mitołoginis fołkłoras, linksmos łatwiszkos gaidos susitinka su archaiszkais apeiginiais senųjų indoeuropieczių tautų tekstais. „Spanxti” pasirodyme skambės ir żiłos senowės atgarsius żadins akustinės gitaros, armonika, ritualiniai būgnai, kławisziniai ir įwairūs kiti instrumentai.Spanxti
Pabaigoje sceną sudrebins patrakę fołkłoro weteranai – ansamblis „Vydraga” su żinomu kompozitoriumi Algirdu Klova prieszakyje. Jau daugiau nei 20 metų gywuojantis kolektywas sziuo metu wienija 6 multiinstrumentalistus, wisi jie isz pirmosios „Vydragos” sudėties. Meistriszkai aranżuotos lietuwiszkos mełodijos ragins kartu dainuoti ir szokti, kwies Vasario 16 d. wakarą pażymėti szwentiniu siausmu.Vydraga
Po koncerto wisi, norintys pratęsti szwentę, kwiecziami į użeigą „Ałaus namai” (Gosztauto g. 8), kur wyks neformałus „Auszra 16” pobūwis ir Użgawėnių wakaronė. Kaukėti łankytojai bus apdowanoti blynais, o nuo 22.00 wał. publiką skambiausiais lietuwiszkos estrados hitais dżiugins jaunimo ir senimo pamėgtas didżėjų projektas „DJs Smetona”.


Renginio Karininkų ramowėje pradżia 16.00 wał. Įėjimas łaiswas.

„Auszra 16” wyks septintąjį kartą, proginis koncertas rengiamas isz leidykłai „Dangus” pilieczių skirtos 2% paramos.

Afiša Bangos

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *